Regulamin świadczenia usług w ramach platformy BillTech

§ I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka BillTech Group Sp. z o.o. (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczenia usługi opłacania rachunków poprzez aplikację internetową BillTech dostępną pod adresem www.billtech.pl, zwaną dalej Aplikacją lub BillTech.
 2. Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka BillTech Group Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681407, posiadającą NIP 701-069-82-24.

§ II Rejestracja

 1. Z Aplikacji mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem dedykowanych usług autoryzacyjnych dostarczanych przez Google Firebase oraz serwisy google.com lub facebook.com. Hasło Użytkownika nie jest rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik ma możliwość zezwolenia Aplikacji na dostęp do skrzynki e-mailowej Użytkownika.
 4. Aplikacja wykorzystuje dostęp do skrzynki e-mailowej Użytkownika wyłącznie w celu odnalezienia i pobrania faktur elektronicznych wymagających zapłaty (przykładowo: faktury za prąd, gaz, usługi komunikacyjne, usługi teleinformatyczne).
 5. Przed dokonaniem Rejestracji, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i klikając przycisk potwierdzający akceptuje jego postanowienia, przechodząc do Rejestracji.
 6. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją plików cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Aplikacji określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem Rejestracji, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności i klikając przycisk potwierdzający akceptuje jej postanowienia, przechodząc do Rejestracji.
 7. Użytkownik jest identyfikowany i loguje się do Aplikacji za pośrednictwem usług autoryzacyjnych dostarczanych przez Google Firebase oraz serwisy google.com lub facebook.com.

§ III Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Spółka świadczy usługę umożliwiającą opłacanie rachunków za pomocą Aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej na urządzeniach obsługujących systemy operacyjne: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Windows Phone będąca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą opłacania rachunków lub Usługą.
 2. Usługa polega na zalogowaniu się do Aplikacji, automatycznym pobraniu listy faktur z konta email i automatycznym odczytaniu z faktur danych potrzebnych do prezentacji faktur Użytkownikowi i do uznania konta wystawcy faktury. Częścią Usługi jest również Usługa opłacenia rachunków, która polega na opłaceniu wybranych przez użytkownika faktur za pośrednictwem uprawnionego agenta rozliczeniowego.
 3. Za pomocą Usługi opłacenia rachunków można opłacić wybrane faktury, obsługiwane przez Aplikację, w tym faktury za: gaz; energię elektryczną; media; telefon; wywóz nieczystości; wodę i kanalizację; telewizję kablową i satelitarną; Internet stacjonarny i mobilny; czynsz na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych; ochronę; czesne na rzecz szkół, uczelni, szkół językowych; przedszkole i żłobek; podatki od nieruchomości; opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Urzędów Miast i Gmin; mandaty.
 4. W przypadku braku możliwości automatycznego odczytania wszystkich danych niezbędnych do wykonania Usługi opłacenia rachunków, tj. uznania konta wystawcy faktury, należy uzupełnić brakujące dane płatności w Aplikacji.
 5. Użytkownik przed wykonaniem Usługi opłacenia rachunków ma obowiązek zweryfikować zgodność automatycznie odczytanych danych z faktyczną zawartością faktury otrzymanej od wystawcy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych odczytanych automatycznie ani podanych przez Użytkownika.
 6. W celu zachowania poprawności danych do transakcji, po dokonaniu transakcji płatniczej przez Użytkownika w ramach Usługi opłacenia rachunków, Spółka może zweryfikować płatność pod kątem poprawności i prawdziwości danych wystawcy rachunku zleconego do płatności.
 7. W związku z terminami gwarantowanymi przez uprawnionego agenta rozliczeniowego, pełna realizacja Usługi opłacania rachunków nastąpi najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Spółki lub takich, na które Spółka nie ma wpływu.
 8. Użytkownik o statusie realizacji opłacanego rachunku informowany jest w Aplikacji, za pośrednictwem historii transakcji na koncie bankowym z którego wykonana była płatność oraz przez informacje przesyłane drogą e-mailową po każdorazowym dokonaniu transakcji płatniczej.
 9. Dane osobowe i transakcyjne Użytkowników, zebrane w procesie rejestracji i użytkowania Aplikacji są przechowywane w bazie Aplikacji zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Spółka odpowiedzialna jest za wdrożenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
 10. W celu przekazania środków na konto wystawcy faktury dane osobowe oraz dane do wykonania przelewu są przekazywane do firmy DotPay S.A., która jako uprawniony agent rozliczeniowy, czyli instytucja pośrednicząca pomiędzy Akceptantem a np. emitentem karty (lub jego organizacją płatniczą) lub bankiem zawiera z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i dokonuje przekazania środków na konto wystawcy.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo środków Użytkowników w procesie Usługi płatności za rachunki, pobierane z banku środki za pośrednictwem Aplikacji przekazywane są poprzez DotPay S.A. bezpośrednio na konto spółek docelowych (np. dostawców mediów).
 12. Spółka oświadcza, iż posiada stosowne umowy ze spółką DotPay S.A., które pozwalają jej na świadczenie usługi płatności za rachunki w sposób w pełni zgodny z polskimi przepisami prawa oraz regulacjami organizacji płatniczych.
 13. Miesięczny limit kwoty opłaconych rachunków wynosi 10 000 PLN dla użytkownika. Maksymalna wartość jednorazowej płatności to 1 000 EUR. Transakcje przewyższające te kwoty oraz czynności rozczytania faktur mogą zostać wstrzymane przez Spółkę.

§ IV Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Aplikacji.
 2. Spółka ma prawo do wybiórczej weryfikacji danych kontrahentów, do których przypisane są numery opłaconych rachunków. Spółka zgłasza wówczas zapytanie do Użytkownika drogą telefoniczną bądź e-mailową w celu uzyskania informacji na temat wystawcy rachunku. W przypadku trudności w uzyskaniu takich informacji w przeciągu 5 dni roboczych Spółka może odmówić przyjęcia kolejnego zlecenia płatności.
 3. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usługi należy skorzystać z konta w Aplikacji lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Spółki.
 4. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług realizowanych w ramach Aplikacji.

§ V Warunki zawierania, rozwiązywania i finansowania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. W ramach Aplikacji Usługodawca może oferować Usługi.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dana Usługa jest płatna, Użytkownik jest o tym fakcie informowany w ramach Aplikacji.
 4. Usługodawca jest uprawniony stosować promocje, zniżki, rabaty na Usługi płatne lub zwolnienia z opłat, na zasadach opisanych w Aplikacji.
 5. W przypadku odpłatności Usługi, Użytkownik jest ponadto informowany w ramach Aplikacji o wysokości opłaty za tę Usługę oraz o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej realizacją, do poniesienia których zobowiązany będzie Użytkownik, a także o sposobie wnoszenia lub pobierania opłaty, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, następuje w momencie założenia Rejestracji Konta przez Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega, że w ramach Usług bezpłatnych może być udostępniana tylko część danej zawartości Aplikacji lub tylko wybrane jej funkcjonalności. Uzyskanie pełnego dostępu może wymagać złożenia Zamówienia i dokonania płatności, o czym Użytkownik będzie informowany za pomocą funkcjonalności Aplikacji. O sposobie i zakresie udostępniania zawartości i funkcjonalności Aplikacji w ramach świadczenia Usług bezpłatnych decyduje Usługodawca.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług płatnych następuje poprzez złożenie i opłacenie lub zapewnienie opłacenia przez Klienta Zamówienia na daną Usługę płatną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w ust. 13 poniżej,
 9. Opłacenie lub zapewnienie opłacania płatności za Usługę płatną następuje za pomocą środków / mechanizmów przewidzianych w ramach Aplikacji.
 10. Zamówienia są realizowane po uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty w prawidłowej wysokości, a w przypadku płatności okresowych lub gdy tak zostało oznaczone w formularzu Zamówienia – po zarejestrowaniu karty płatniczej zgodnie z wymogami Regulaminu i wymogami Płatnika wybranego przez Użytkownika spośród dostępnych i obsługujących dane Zamówienie.
 11. W przypadku Usług polegających na dostarczeniu lub udostępnieniu Klientowi treści cyfrowych drogą elektroniczną, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 12. Usługodawca może wymagać od Klienta, który uprzednio złożył Zamówienie, potwierdzenia tego Zamówienia, a także przekazania dodatkowych informacji, które są konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia, w tym środkami komunikacji elektronicznej.
 13. Usługodawca zastrzega, że poszczególne Usługi, funkcjonalności oraz moduły dostępne lub oferowane w ramach Aplikacji mogą posiadać odrębne regulaminy, określające szczegółowe zasady ich świadczenia oraz korzystania z nich przez Użytkowników. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym w regulaminie odrębnym.
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Użytkownik zobowiązany jest, przed złożeniem Zamówienia na Usługę / funkcjonalność / moduł, posiadające odrębny regulamin, do zapoznania się z jego treścią i akceptacji jego postanowień w całości.
 15. Transakcja uważana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych przez Agenta Rozliczeniowego i uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 16. Brak autoryzacji nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W takim przypadku konto bankowe Użytkownika nie zostanie obciążona.
 17. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi do opłacania rachunków odbywa się za pośrednictwem kanałów rejestracji wymienionych w punkcie II 2.

§ VI Reklamacje dotyczące świadczonych Usług

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych
  2. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika w formie e-mailowej lub pisemnej z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje pisemnie o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 8. Z uwagi na natychmiastowe wykonanie usługi zainicjowania płatności za rachunki przez Spółkę przy wyraźnej zgodzie Użytkownika i brak możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, na podstawie art. 38 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Spółka informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi zainicjowania płatności za rachunki.
 9. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Spółka otrzymała wpłatę, zaś w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych – na rachunek właściwy dla karty płatniczej z której dokonano pierwotnej transakcji.

§ VII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ VIII Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć założone przez siebie Konto, z zastrzeżeniem skutków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji. Usługodawcy przysługuje ponadto prawo zmiany warunków korzystania z Aplikacji, o których poinformuje Użytkowników w postaci komunikatu dostępnego w Aplikacji lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw nabytych przez Użytkowników.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia Usług, za 14-dniowym uprzedzeniem / wypowiedzeniem, przy czym Zamówienia złożone przed zaprzestaniem świadczenia Usług będą wykonane zgodnie z Regulaminem. W przypadku Usług o charakterze ciągłym, będą one świadczone jeszcze przez okres 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika / Klienta o zaprzestaniu świadczenia Usług, chyba że Użytkownik / Klient zwolni Usługodawcę z tego obowiązku wcześniej. Opłata pobrana z tytułu świadczenia Usługi płatnej podlega w takim przypadku zwrotowi na rzecz Klienta w części przypadającej na okres niewykorzystany.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, zmiany te wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników w drodze wiadomości przesłanej na Konto Użytkownika w Aplikacji lub poprzez stosowny komunikat w ramach Aplikacji.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane do Regulaminu, powinien wysłać Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres e-mail [email protected]. Brak przesłania Usługodawcy powyższego oświadczenia przed wejściem zmian Regulaminu w życie, zostanie uznany za ich akceptację.
 6. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 7. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 8. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 5.9.2017 r.