Polityka Cookies

Definicje

 1. Serwis– serwis internetowy działający pod adresem https://www.billtech.pl/.
 2. Serwis zewnętrzny– serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 3. Administrator– firma BillTech Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681407, posiadającą NIP 701-069-82-24, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 4. Użytkownik– osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie– elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 7. Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 8. Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 9. Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 10. Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Zasady korzystania z plików cookies

 1. Administrator korzysta z plików cookie, aby rozpoznać Użytkownika, odpowiednio dostosować Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, treści i reklamy, zmierzyć skuteczność promocji, ocenić, czy bezpieczeństwo konta Użytkownika nie jest zagrożone, ograniczyć ryzyko, zapobiegać oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w witrynach i Usługach świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Stosowane przez Aplikację Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Pliki Cookies pozwalają dostosować Aplikację indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Rodzaj i trwałość Cookies wykorzystywanych przez BillTech zależy od specyfiki danego Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Ze względu na czas, przez jaki plik Cookie będzie umieszczony w Urządzeniu pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  1. Cookies sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
  2. Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 6. Ze względu na pochodzenie pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  1. Cookies własne, które są umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Aplikację,
  2. Cookies zewnętrzne, które są umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez Aplikację (np. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg, Hotjar, Segment).
 7. Aplikacja wykorzystuje Cookies m.in. w następujących celach:
  1. konfiguracji Aplikacji, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,
  2. uwierzytelnianiu Użytkownika w Aplikacji i utrzymaniu sesji Użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości,
  4. wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub innych stosownych umów z użytkownikami,
  5. oceny działania Aplikacji, ulepszania jej treści i wyglądu, przyspieszanie jej działania,
  6. pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił na stronę Aplikacji (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords), dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i usług, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
  7. zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 8. Wykorzystywanie plików Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Aplikacji, jest dozwolone pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie.
 9. Użytkownik Aplikacji może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 8, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez Niego do korzystania z Aplikacji, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
 10. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie, o ile pliki Cookie nie są wymagane do prawidłowego działania Aplikacji, zapobiegania oszustwom lub zapewnienia bezpieczeństwa kontrolowanych przez Administratora witryn, za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików Cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych). Nieudzielenie przez Użytkownika zgody na obsługę naszych plików Cookie może jednak utrudnić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 11. Użytkownik Aplikacji powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i dokonać odpowiednich zmian ustawień w zakresie obsługi plików Cookie.
 12. Jeżeli Użytkownik Aplikacji wyrazi zgodę, żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez serwis plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania plików Cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu.
 13. Spółka informuje, że wyłączenie przez Użytkownika Aplikacji obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 14. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 15. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, tzw. „koni trojańskich” oraz innych „robaków” jest niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

Serwisy zewnętrzne

 1. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • Intercom
  • HotJar
  • MixPanel
  • Segment
  • Facebook

Wymagania serwisu

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie, które są wymagane do prawidłowego działania Aplikacji lub zapewnienia bezpieczeństwa kontrolowanych przez Administratora witryn.

Zmiany w Polityce Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Cookies. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Aplikacji lub też stosowne powiadomienie o zmianie będzie przesyłane przez Administratora pocztą elektroniczną. Z dniem wejścia w życie nowej wersji Polityki Cookies uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na wszelkie wprowadzone zmiany. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowym brzmieniem Polityki Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia na Urządzeniu, usunąć swoje konto i zrezygnować z korzystania z Aplikacji.