Polityka Prywatności platformy BillTech

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług BillTech, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w BillTech, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies.

Definicje

 1. Spółka – BillTech Group Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681407, posiadającą NIP 701-069-82-24.
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Aplikacji.
 3. Aplikacja – aplikację internetową BillTech dostępną pod adresem www.billtech.pl , za pośrednictwem której Użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 4. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

Cookies

 1. Aplikacja wykorzystuje pliki typu Cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Aplikacji. Szczegóły dotyczące wykorzystywanych plików Cookie opisane zostały w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej www.billtech.pl.
 2. Stosowane przez Aplikację Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

 1. W przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika, stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.
 2. Spółka przestrzega wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
 3. Spółka dba o prywatność Użytkowników – dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantowane jest Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są dla celów związanych z realizacją usług oferowanych w Aplikacji lub organizacją akcji promocyjnych (np. konkursów, loterii), w celu rozwoju i ulepszania Aplikacji, dla celów statystycznych oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Spółka oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z Urządzenia do Serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu Secure Sockets Layer (SSL) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 128 bitów lub protokołu Transport Layer Security (TLS) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 256 bitów).
 8. W przypadku, gdy Spółka świadczy usługi za pośrednictwem Aplikacji, ich realizacja odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z Serwisu. Usługa realizowana jest również w oparciu o akty prawne związane ze specyfiką danej usługi.

Zasady poufności

 1. Założenie konta i korzystanie z Aplikacji wymaga podania Imiona i nazwiska, adres mailowy, w niektórych przypadkach także ID konta Google, ID konta Facebook, adres zamieszkania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zachować poufność co do hasła dostępu do Aplikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Użytkownika skutkujące lub prowadzące do ujawnienia danych dostępowych do Aplikacji osobie nieuprawnionej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować lub zmienić podane przez siebie dane osobowe lub określone ustawienia konta w Aplikacji.
 4. W przypadku usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji zostaje ono oznaczone w zbiorze danych jako „Usunięte”. Niemniej jednak część informacji o Użytkowniku pozostaje w naszej bazie danych i są one nadal przetwarzane przez określony czas przede wszystkim w związku z koniecznością realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu zapobiegania oszustwom. Dane te nie są używane do jakichkolwiek innych celów ani udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania oszustwom i pomocy organom ścigania lub wymagane przepisami prawa.
 5. Istnieje możliwość, że Spółka może na drodze fuzji lub przejęcia połączyć się z innym podmiotem. W przypadku takiego przejęcia sukcesor prawny Spółki będzie miał dostęp do informacji przechowywanych i danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym informacji o koncie Użytkownika, a Użytkownik wyraża zgodę na taki dostęp. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności pozostaną w mocy do czasu ich ewentualnej zmiany.

Niezamówione informacje handlowe

 1. Spółka nie wysyła Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych.
 2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych Aplikacji oraz jej partnerów handlowych wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych lub zgodę na wykorzystanie Urządzenia Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Spółka przestrzega wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji handlowych, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Spółka przestrzega wymogu uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na przekazywanie informacji handlowych pochodzących od BillTech (lub jej partnerów handlowych) na Urządzenie Użytkownika (stosownie do art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. prawo telekomunikacyjne).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 1. Jeśli Użytkownik poweźmie wątpliwości co do autentyczności otrzymanego od Aplikacji maila, prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Aplikacji. Numer telefonu do kontaktu jest dostępny w Aplikacji.
 2. Proste błędy językowe w otrzymanej wiadomości, podejrzana konstrukcja zdań powinny być dla Użytkownika ostrzeżeniem.
 3. Użytkownik w pasku adresu swojej przeglądarki zawsze powinien sprawdzać, czy adres Serwisu zaczyna się od “https://”, a nie “http://” („s” oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli bezpieczne).
 4. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta w Aplikacji (loginu i hasła). Aplikacja nigdy nie prosi swoich Użytkowników o podanie danych dostępowych do konta w Serwisie, więc wszelkie prośby o takie udostępnienie powinny być przez Użytkownika ignorowane. W przypadku otrzymania prośby udostępnienia danych dostępowych, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny ze Spółką.
 5. Aplikacja zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec Spółki), które przekierowują osobę przeglądającą Aplikację na zewnętrzną stronę internetową. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności obowiązującej na tych stronach ani za stosowane w trakcie ich przeglądania plików cookie. Spółka zachęca Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących w zewnętrznych serwisach.

Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Aplikacji lub też stosowne powiadomienie o zmianie będzie przesyłane przez Spółkę pocztą elektroniczną. Z dniem wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na wszelkie wprowadzone zmiany. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowym brzmieniem Polityki Prywatności, może w każdej chwili usunąć swoje konto i zrezygnować z korzystania z Aplikacji.